Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch Hội đồng thành viên – ông Lê Anh Tuấn

Tổng giám đốc – ông Nguyễn Hữu Tiến

Các Phó Tổng giám đốc: ông Phạm Văn Đức, ông Vũ Cường, ông Phạm Cao Thắng

Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Hải Phong