Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

  • Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, y tế và xây dựng
  • Dịch vụ vệ sinh làm sạch đẹp nhà cửa, công trình công cộng, cải tạo môi trường sinh thái
  • Sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hoá từ nguồn phế thải; tái chế, tái sử dụng phế thải
  • Thiết kế mới, thiết kế cải tạo, sản xuất, sửa chữa các sản phẩm cơ khí, thiết bị chuyên dùng và phương tiện cơ giới đường bộ
  • Tư vấn, dịch vụ lập các dự án đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường
  • Tư vấn, thiết kế và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  • Đào tạo nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường đô thị
  • Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu
  • Kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng
  • Xuất khẩu lao động