BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội.
Xem chi tiết tại đây

https://drive.google.com/open?id=12GbOPgfZgmqcd1EYfU8fW2-XGvp3GWnz