BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Chi tiết xem tại link sau:

https://drive.google.com/open?id=17lZw7_Zk9dSRQxjg10cDH2e4zSuk7ds5