CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

        Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) công bố các thông tin định kỳ về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

  1. Phụ lục V: Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03(ba) năm gần nhất tính đến năm báo cáo;
  2. Phụ lục VI: Công bố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác;
  3. Phụ lục X: Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.