CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) xin thông báo các thông tin doanh nghiệp Nhà nước tại nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Kính mời quý vị và các bạn xem chi tiết tại đây:

Công bố thông tin doanh nghiệp: https://drive.google.com/file/d/1322lnmLLvmILJ5BGTOt_JVzU0BKofyFR/viewusp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1JEkOZB4JRPAqgG1Grhbf_QKvFOrf2vI_/view?usp=sharing