THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ngày 17/4/2018, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) có thông báo số 395/TB-MTĐT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. Theo đó, từ ngày 13/4/2018, URENCO thay đổi thông tin về trụ sở chính của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp …