BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 01/ 01/ 2020 đến 30/ 6/ 2020) theo quy định tại nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm