Ông: Nguyễn Hữu Tiến
Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc
Kỹ sư đô thị - Thạc sĩ QTKD quốc tế
Ông: Lê Anh Tuấn
Chủ tịch hội đồng thành viên
Kỹ sư Kinh tế xây dựng- Thạc sỹ QTKD
Ông: Phạm Văn Đức
Thành viên HĐTV – Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư - Công trình thủy lợi
Ông: Phạm Cao Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư – Công trình thủy lợi
Ông: Nguyễn Thanh Sơn
Phó Tổng Giám đốc
Cử nhân Công nghệ sinh học, Tài chính ngân hàng
Ông Đặng Hữu Bình
Phó Tổng Giám đốc
Thạc sỹ Quản lý Công nghệ Môi trường