Ông: Nguyễn Hữu Tiến
Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc
Kỹ sư đô thị - Thạc sĩ QTKD quốc tế
Ông: Lê Anh Tuấn
Chủ tịch hội đồng thành viên
Kỹ sư Kinh tế xây dựng- Thạc sỹ QTKD
Ông: Phạm Văn Đức
Thành viên HĐTV – Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư - Công trình thủy lợi
Ông: Phạm Cao Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư – Công trình thủy lợi
Ông: Vũ Cường
Phó Tổng Giám đốc
Kỹ sư - Động cơ đốt trong
Ông Đặng Hữu Bình
Phó Tổng Giám đốc
Thạc sỹ Quản lý Công nghệ Môi trường