CÁC CHI BỘ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI HOÀN THÀNH TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tại kế hoạch số 130 – KH/ĐU  ngày 13/7/2017 về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020,  các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty đã hoàn tất công tác tổ chức Đại hội đảng viên theo quy định từ ngày 1/8/2017 đến 25/8/2017.

          Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội có tổng số 18 chi bộ và 465 đảng viên, là một trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

          Việc tổ chức đại hội của các Chi bộ đảm bảo thống nhất về trình tự, nội dung và thời gian quy định. Các Chi bộ đã thẳng thắn đánh giá công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015 – 2017. Trước tình hình khó khăn chung của Công ty, Chi bộ tập trung lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội 2015 – 2017 đã đề ra.

          Về xây dựng phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020, các Chi bộ đã căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phấn đấu có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; tập trung phát triển Đảng viên mới.

          Bên cạnh đó, công tác nhân sự đã được cấp ủy các chi bộ chuẩn bị kỹ nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ và Công ty. Việc bầu cử trong Đảng được thực hiện đúng như Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TƯ ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương.

   Sau đây là 1 số hình ảnh tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2017-2020

 

 

Hằng Thu