Thư mời quan tâm khảo sát, lập phương án sửa chữa bảo dưỡng nhà máy NEDO

Kính gửi các đơn vị quan tâm !

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội là chủ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội

Hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thay thế lò hơi và các thiết bị liên quan để đảm bảo nhà máy vận hành theo đúng công suất thiết kế.

Kính mời các đơn vị đủ năng lực tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà máy và có đề xuất gửi chủ đầu tư phương án sửa chữa, thay thế

Thời gian nay được điều chỉnh đến ngày 15/10/2023.

Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/17mr90aP50OuE4opBsrUgc2J_4ENxI7FQ/view?usp=sharing