Kinh tế tuần hoàn trong PLR: Trách nhiệm của các doanh nghiệp và người tiêu dùng đối với rác thải