ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH XỬ LÝ, PHÂN LOẠI, TÁI CHẾ RÁC THẢI