CÔNG NHÂN MÔI TRƯỜNG BỊ ĐÁNH BẤT TỈNH VÌ NHẮC NGƯỜI DÂN ĐỔ RÁC BỪA BÃI