BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CĐ ngày 18/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công bố thông tin Doanh nghiệp Nhà nước.


Ngày 30/3/2020, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội xin báo cáo các thông tin phải công bố định kỳ về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2020 như sau:
1. Phụ lục IV: kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp.
2. Phụ lục VII: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm.
3. Phụ lục X: Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của donah nghiệp
Chi tiết, mời các bạn xem tại đây: BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC