THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Quyết định 3751/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Mời các bạn theo dõi tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1_ilEjNc-gssr9gER0A_tfloMrKjY9idB

https://drive.google.com/open?id=1Kf7E-KcjE65o9gvQw6Hsrb8FBtQ7TH5N

https://drive.google.com/open?id=1_wNdYbIDd8c5IZoKMWC_k1ckMjKDGP4g