THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Thông tin cụ thể về Doanh nghiệp, kế hoạch SXKD và các báo cáo liên quan xem ở các link dưới:

  1. Thông tin doanh nghiệp và người đại diện pháp luật của URENCO (xem tại đây)

      2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 (xem tại đây)

      3. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp (xem tại đây)

      4. Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (xem tại đây)

      5. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017 (xem tại đây)

      6. Báo cáo tài chính năm 2017 (xem tại đây)

      7. Thông tin bổ sung (xem tại đây)